Urbanisme
UR.234 Canvi titularitat d'obres - @
UR.233 Comunicació de subrogació d'expedients de llicències activitats/obres en tràmit - @
UR.189 Llicència d'intervenció - @
UR.202 Llicència obra menor en via pública - @
UR.102 Declaració Responsable Segona Ocupació - @
UR.203 Llicència obra menor i ús en Sòl No Urbanitzable - @
UR.013 Declaració Responsable de No Activitat Certificat certificado subministres suministros alta - @
UR.015 Certificat de Càrregues Urbanístiques Alçament Cárregues Urbanistiques cargas alzamiento urbanisticas certificat certificado - @
UR.014 Cédula de garantía urbanística - @
UR.011 Informe Urbanístic Municipal Certificat certificats urbanistic urbanistics certificados urbanísticos condicions condiciones cargas càrregues - @
UR.149 Canvi titularitat activitat - @
Declaració Responsable d'Activitats Subjectes a Llei d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives (UR.100) Instància model -
UR.006 Declaració Responsable de Primera Ocupació declaración declaració primera ocupación primera ocupació responsable - @
UR.098 Declaració Responsable Obra - @
Declaració Responsable per a l'Implantació d'Activitats (UR.099) Activitat Declaració Responsable Actividad Declaración Licencia Llicència Instància model -
UR.008 Informe Adequació habitatge - @
Llicència d'activitat (Ambiental) (UR.104) Instància model @
Llicència Obra major (UR.003) Instància model @
UR.009 Llicència de parcel·lació o divisió de terrenys parcelació Llicència licencia segregació segregación partición repartición partició repartició parcelación - @